ਉਤਪਾਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰ, ਜਿਵੇ ਕੀ:

--- ਭੋਜਨ

--- ਪਾਣੀ

--- ਕਾਸਮੈਟਿਕ

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ--ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਲੇਬਲ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਲੇਬਲ, ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਲੇਬਲ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੇਬਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।